Погледајте распоред контролних и писмених радова до децембра 2017.

I/1

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Писмени зад.и графички радови

Контролне вежбе (писмена вежба, тест...)

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

Српски језик и књижевност

 

1.нед.

       

Енглески језик

       

3.нед.

4.нед.

Историја

       

1.нед.

 

Физика

       

3.нед.

 

Машински материјали

     

4.нед.

4.нед.

2.нед.

             
             
             
             

I/2

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Писмени зад.и графички радови

Контролне вежбе (писмена вежба, тест...)

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

Српски језик и књижевност

 

1.нед.

       

Техничко цртање

4.нед.

         

Хемија и машински материјали

       

1.нед.

4.нед.

Историја

4.нед.

1.нед.

       

Екологија и заштита жив.средине

       

3.нед.

 
             
             
             
             

I/3

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Писмени зад.и графички радови

Контролне вежбе (писмена вежба, тест...)

IX  2017.

X   2017.

XI 2017.

IX  2017.

X   2017.

XI 2017.

Српски језик и књижевност

 

2.нед.

 

2.нед.ин.

4.нед.

 

Енглески језик

2.нед.

     

2.нед.

3.нед.

Физика

       

1.нед.

4.нед.

Историја

4.нед.

1.нед.

       

Екологија и заштита жив.средине

       

3.нед.

 
             
             
             
             
             
             

I/4

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Писмени зад.и графички радови

Контролне вежбе (писмена вежба, тест...)

IX  2017.

X   2017.

XI 2017.

IX  2017.

X   2017.

XI 2017.

Физика

       

3.нед.

 

Енглески језик

       

3.нед.

3.нед.

Основе електротехнике

       

4.нед.

 

Српски језик и књижевност

 

2.нед.

 

3.нед.

   
             
             
             
             
             

I/5

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Писмени зад.и графички радови

Контролне вежбе (писмена вежба, тест...)

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

Физика

 

3.нед.

       

Енглески језик

 

3.нед.

 

1.и 3.нед.

   

Екологија и заштита жив.средине

 

1.нед.

       

Историја

4.нед.

     

3.нед.

 

Рачунарство и информатика

 

1.нед.

       
             
             
             

II/1

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Писмени зад.и графички радови

Контролне вежбе (писмена вежба, тест...)

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

Српски језик и књижевност

 

1.нед.

       

Физика

       

3.нед.

 

Математика

 

3.нед.

   

2.нед.

 

Енглески језик

       

2.нед.

 

Механика

     

4.нед.

2.и 5.нед.

4.нед.

Историја

       

1.нед.

 

Биологија

       

2.нед.

 

Географија

       

3.нед.

 

Машински елементи

 

2.и 3.нед.

       
             

II/2

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Писмени зад.и графички радови

Контролне вежбе (писмена вежба, тест...)

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

Српски језик и књижевност

           

Математика

 

4.нед.

   

1.нед.

1.нед.

Машински елементи

 

2.нед.

     

4.нед.

             
             
             
             
             
             
             

II/3

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Писмени зад.и графички радови

Контролне вежбе (писмена вежба, тест...)

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

Српски језик и књижевност

 

2.нед.

 

3.нед.

4.нед.

 

Енглески језик

       

2.нед.

 

Математика

 

4.нед.

 

4.нед.

   

Историја

         

3.нед.

Програмирање

       

3.нед.

 

Физика

       

3.нед.

 

Основе електротехнике

       

4.нед.

 

Електроника

 

2.нед.

       
             
             

II/4

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Писмени зад.и графички радови

Контролне вежбе (писмена вежба, тест...)

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

Српски језик и књижевност

 

1.нед.

       

Физика

       

3.нед.

 

Енглески језик

       

1.нед.

2.нед.

Психологија

       

2.нед.

 
             
             
             
             
             

III/1

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Писмени зад.и графички радови

Контролне вежбе (писмена вежба, тест...)

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

Српски језик и књижевност

 

1.нед.

       

Енглески језик

       

1.нед.

1.нед.

Моделирање маш.елем.и констр.

           

Математика

 

4.нед.

       

Термодинамика

       

1.нед.

4.нед.

             
             
             
             

III/2

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Писмени зад.и графички радови

Контролне вежбе (писмена вежба, тест...)

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

Математика

           

Енглески језик

       

3.нед.

3.нед.

Машински елементи

       

2.нед.

2.нед.

             
             
             
             
             
             

III/3

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Писмени зад.и графички радови

Контролне вежбе (писмена вежба, тест...)

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

Математика

 

4.нед.

   

1.нед.

 

Српски језик и књижевност

 

1.нед.

   

1.нед.

1.нед.

Енглески језик

       

1.нед.

1.нед.

             
             
             
             
             
             
             
             

III/4

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Писмени зад.и графички радови

Контролне вежбе (писмена вежба, тест...)

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

Српски језик и књижевност

 

1.нед.

       
             
             
             
             
             
             
             

IV/1

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Писмени зад.и графички радови

Контролне вежбе (писмена вежба, тест...)

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

Математика

 

4.нед.

 

4.нед.

 

4.нед.

Енглески језик

   

1.нед.

 

1.нед.

2.нед.

Испитивање маш.конструкција

     

4.нед.

5.нед.

5.нед.

Српски језик и књижевност

 

2.нед.

 

4.нед.

5.нед.

4.нед.

             
             
             
             
             

IV/2

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Писмени зад.и графички радови

Контролне вежбе (писмена вежба, тест...)

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

IX  2017.

X   2017.

XI   2017.

Енглески језик

       

1.нед.

2.нед.

Српски језик и књижевност

 

2.нед.

 

3.нед.ин.

4.нед.

 

Програмирање

       

4. нед.