Индекс чланака

Циљ и задаци

Циљ предмета је оспособљавање ученика за програмирање основних алгоритамских корака на вишем програмском језику и писање програма различитих нивоа сложености, уз употребу савремених софтверских алата и окружења за развој апликација.

Задаци предмета су:

• Обучавање за различите технике програмирања и коришћење одговарајућих програмских језика

• Развијање код ученика новог начина размишљања обзиром на специфичност материје, коју у претходном школовању нису срели

• Развијање способности за прецизно формулисање проблема различите природе

• Развијање иницијативе за формализацију и уопштавање различитих задатака и поступака решавања помоћу алгоритама

• Обучавање ученика за анализу алгоритама и програма ради отклањања формалних и логичких грешака

• Усвајање основа за даље самостално стицање знања и усавршавање

• Оспособљавање ученика за писање структуираних, затим модуларних а на крају и објектно оријентисаних програма