Предмет Машинска група предмета
Степен стручне спреме VII
Звање Дипломирани машински инжењер
Факултет/школа Машински факултет, Београд